Pages Navigation Menu

คุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการของจุดคล้องเกี่ยวสำหรับ Fall Arrest Systems

Share Button

รถกระเช้า
Fall Arrest Systems หรือชุดอุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการตก เป็นชุดที่มีความสำคัญต่อการทำงานกับรถกระเช้า โดยเฉพาะการทำงานในระยะที่สูงอย่างมาก เป็นชุดอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น และถูกคิดค้นมาอย่างใส่ใจในทุกชิ้นส่วน

จุดคล้องเกี่ยว หรือ Anchorage Point เป็นจุดสำหรับการคล้องเกี่ยวระหว่างสายรัดแบบเต็มตัวกับอุปกรณ์คล้องเกี่ยว ซึ่งต้องมีการคำนวณมาอย่างดี และผิดพลาดไม่ได้

จุดคล้องเกี่ยวต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน 3 ประการ ดังนี้

1. แข็งแรง ขอบไม่คมหรือไม่ใช่ขอบเหลี่ยม
สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้พิจารณาว่า หากเกิดเหตุตกจากที่สูง จุดคล้องเกี่ยวต้องไม่แตก หัก สามารถรับแรงจากการตกได้ ส่วนในทางวิศวกรรมนั้นจุดคล้องเกี่ยวต้องรับแรงได้ไม่ต่ำกว่า 1,500 นิวตันหรือเท่ากับโหลด 153 กิโลกรัมและกรณีที่เป็นขอบคมหรือขอบเหลี่ยม หากเราใช้เชือกหรือวัสดุอ่อนไปคล้อง เมือเกิดเหตุก็จะกระตุกโหลด ก็อาจทำให้วัสดุอ่อนขาด ผู้ปฏิบัติงานจะตกลงด้านล่าง

2. สูงได้ระดับ
ฐานทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยมาจากการรวมความยาวของอุปกรณ์ + ความสูงคน หากเกิดเหตุส่วนหนึ่งส่วนใดต้องไม่กระแทกพื้น คิดได้จากการนำความยาวชุดแลนยาร์ด + ช็อคอัพซอฟเบอร์ตอนคลี่หลังเกิดเหตุ + ความสูงคน + ระยะเผื่อความปลอดภัยก่อนปลายเท้ากระแทกพื้น = 1.8+1.75+1.8+1.0 = 6.35 เมตร

3. ดิ่งเหนือตัวผู้ปฏิบัติงาน เอียงได้ไม่เกิน 30 องศา
หากจะให้ดีที่สุดคือจุดคล้องเกี่ยวอยู่ดิ่งเหนือตัวผู้ปฏิบัติงาน ข้อจำกัดในพื้นที่ทำงานบนที่สูงคือสภาพการทำงานแต่ละที่แตกต่างกัน บางครั้งก็หาจุดคล้องเกี่ยวตามที่เราต้องการไม่ได้ จึงอาจทำให้เกิดจุดที่ไม่ได้ดีที่สุดบ้าง ซึ่งจากการทดลองพบว่าเอียงได้ 30 องศา เป็นค่าความเอียงของจุดคล้องเกี่ยวที่ยอมรับได้ หากเอียงกว่านี้เมื่อเกิดเหตุคนตกจากที่สูง จะมีการเหวี่ยงกระแทกด้านข้างและทำให้ผู้ปฏิบัติบาดเจ็บถึงขั้นบำบัดทางการแพทย์ บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน หรือขั้นที่ร้ายแรงกว่านั้น

จะเห็นได้ว่า ในเรื่องของความปลอดภัยจากการทำงานในที่สูง หรือบน รถกระเช้า เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างมาก แม้เพียงแค่จุดคล้องเกี่ยว ก็ต้องมีการคำนวณ และทดลองมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานมากที่สุดนั่นเอง